Advertisement

Chen Shaoxiong

29 Oct 2016
26 Feb 2017
Boers-Li Gallery
D-06, 798 Art Zone, No.2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District
100015 Beijing

chen_shaoxiong_sight_adjuster_3_1990_video_installation_1.jpg

Chen Shaoxiong, Sight Adjuster 3, 1990, video installation. Courtesy: the artist and Boers-Li Gallery Beijing

Chen Shaoxiong, Sight Adjuster 3, 1990, video installation. Courtesy: the artist and Boers-Li Gallery Beijing