Jacob Kassay

3 Nov 2016
22 Dec 2016
303 Gallery
555 W 21 Street
New York, NY 10011
United States

Jacob Kassay, 'H-L', 2016, Installation view at 303 Gallery, New York.

Jacob Kassay, 'H-L', 2016, Installation view at 303 Gallery, New York.