Katharina Fritsch

4 Nov 2017
22 Dec 2017
Matthew Marks Gallery
523 West 24th Street
New York, NY 10011
United States