Rudolf Stingel

10 Nov 2017
16 Dec 2017
Gagosian
980 Madison Avenue
New York, NY 10075
United States