Advertisement

Liang Wei

22 Mar 2018
6 May 2018
Magician Space
798 East Road, 798 Art District, 2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District NO.2
100015 Beijing
Liang Wei, Before Itself, 2017. Courtesy: the artist and Magician Space, Beijing

Liang Wei, Before Itself, 2017. Courtesy: the artist and Magician Space, Beijing