Shiga Lieko

5 Mar 2019
6 May 2019
Tokyo Photographic Art Museum
〒153-0062
Tokyo, -
Japan
Shiga Lieko, Human Spring, 2018. Courtesy: the artist

Shiga Lieko, Human Spring, 2018. Courtesy: the artist