Ci Kim

Guandong Museum of Art, Guangzhou, China

By Saskia Draxler