Duan Jianyu

Duan Jianyu, Artistic Chicken, 2003

Hong Kong

23 Jun
10 Sep
Wu Tsang, Duilian, 2016, production still. Courtesy: the artist, Spring Workshop, Hong Kong, and Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin; photograph: Ringo Tang

Contributing editor Carol Yinghua Lu shares her picks of the current shows in South China

By Carol Yinghua Lu