Hitoshi Tsukiji

Hitoshi Tsukiji, "Mother Police City", 1983-1984, Polaroid, 11.4 x 8.9 cm © Hitoshi Tsukiji

Tokyo

12 Jan
2 Mar