Oskar Schlemmer

Oskar Schlemmer’s Bauhaus Dances | Bauhaustänze

London

5 Oct

Oskar Schlemmer’s Bauhaus Dances | Bauhaustänze

London

3 Oct

Bauhaus Dances | Bauhaustänze

London

2 Oct

Henry Moore Institute, Leeds & David Roberts Art Foundation, London, UK

By Laura Smith