Shivani Radhakrishnan

Mona el Gammal, RHIZOMAT VR, 2017, ‘Limits of Knowing’, Martin Gropius Bau. Courtesy: Martin Gropius Bau, Berlin; photograph: 

© Mona el Gammal

Martin-Gropius-Bau, Berlin, Germany

By Shivani Radhakrishnan