Nostalgia

Transcending the sentimental falsehood that makes nostalgia problematic, on David Simon’s 1970s New York drama

By Saul Anton
Hollis Frampton, (nostalgia), 1971. Film still. Courtesy: The Estate of Hollis Frampton and Anthology Film Archives, New York. 

Hollis Frampton, (nostalgia), 1971

Talks

What’s the role of the past in fashioning the future?