Kazuko Miyamoto

Spotlight
Kazuko Miyamoto, Female I, 1977 - 2017. Courtesy: the artist and Zurcher, New York

Z├╝rcher Gallery, New York (S30)